ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Yönetmelik

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi adına ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak sınavları koordine etmek, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme değerlendirme seminerleri, sertifika programları düzenlemek, eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ölçme değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:
a) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde sınav hizmetlerini koordine etmek.
b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konusunda danışmanlık, eğitim ve sınav hizmeti vermek.
c) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.
ç) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araştırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve bu çalışmaları desteklemek.
d) Ulusal düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımlar yapmak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda telif eserler üretmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, ölçme değerlendirme alanında uzman olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin gerçekleştirilmesi için gerekli kararların alınmasını sağlamak.
c) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilen bir tarihte toplanır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında öneri ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.